Logo

12 แนวคิดหลักของเครือข่ายงดเหล้า (basic principles)

 • คนดื่มแอลกอฮอล์ไม่ได้เป็นการตัดสินว่าเป็น "คนดี-คนไม่ดี" แต่พฤติกรรมการดื่มมีความเสี่ยง ต่อตัวเขาเองและคนอื่น ทั้งนี้เราสามารถทํางานร่วมได้กับทุกคนและเชื่อมั่นว่าทุกคนที่มาทํางาน ร่วมกับเราแล้วเขาจะค่อยๆ ลดการดื่มลง
 • ธุรกิจที่ขายอย่างไม่รับผิดชอบ คือตัวแพร่กระจายต้นเหตุของปัญหา เป็นธุรกิจที่ไร้จริยธรรม ได้กําไรบนความทุกข์ของคน
 • หน้าที่เราคือทําให้สังคมยอมรับว่า แอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่สร้างปัญหา ต้องควบคุมไม่ใช่ ปล่อย เสรี ไม่ใช่การห้ามขาย
 • มีเหตุผลที่หนักแน่น คือ เพื่อประโยชน์ทางสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม ประเพณีที่ เหมาะสม และการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เชื่อมงานสุขภาพทุกมิติ ออกกําลังกาย อ้วน เบาหวาน ความดัน ไขมัน สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม จากระดับชุมชนสู่ระดับโลก หรือ Alcohol in all policy โดยมีหลัก SDGs, NCD Target และ Ottawa charter เป็นพื้นฐาน
 • ใช้กระบวนการ 3 เหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ใช้หลักปัญหา การดื่มโดยรวม ต้องแก้ไขไปพร้อมกันไม่ใช่แยกย่อยปัญหาแล้วแก้ไปทีละอย่าง
 • ใช้งานความรู้ งานข้อมูลวิชาการ สถิติปัญหา หรือสถิติเปรียบเทียบเพื่อขยายผลเชิงนโยบาย โดยทํากิจกรรมเพื่อสรุปยกระดับ นําเสนอคืนข้อมูลแก่ฝ่ายนโยบายระดับ อําเภอ จังหวัด ภาค ประเทศ
 • เข็มพิษที่จะทิ่มแทงหัวใจของธุรกิจแอลกอฮอล์และการตลาดของเขา คือ ปัญหาต่อคนรอบข้าง และต่อเด็กเยาวชน (ความรุนแรงในครอบครัว/ ทะเลาะวิวาท/ อุบัติเหตุ/ ท้องไม่พร้อม/ โรค เอดส์) โดยมีกองทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ําเมาและเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบเป็น หนึ่งกลไก
 • ใช้ Key message เพื่อสร้างกระแสสาธารณะ ได้แก่ งานปลอดเหล้า / สนุกได้ไร้แอลกอฮอล์ / ของขวัญปลอดเหล้า /สนุกได้ มันส์ได้ไร้แอลกอฮอล์ และ เพื่อนกันมันส์โนเอล เป็นต้น
 • มาตรการกฎหมาย เป็น Hard power (พลังแข็ง) ที่ต้องทําอย่างฉลาด ทําเป็นระบบ ใช้โอกาส จังหวะที่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับมาตราการรณรงค์ ซึ่งเป็น Soft power (พลังอ่อน) ที่ทําเพื่อ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้คนซึ่งต้องทําควบคู่กันได้
 • กําลังนักรณรงค์คนเล็กคนน้อย กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน องค์กร ทั่ว ประเทศ ดังนั้น ต้องสร้างนักรณรงค์เยาวชน ชมรมเยาวชน นักรณรงค์ชมรมคนหัวใจเพชร หรือ จะเรียกชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ เพราะนี่คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง
 • ชุมชนมีศักยภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการดื่มสุรา เรียกว่า ชุมชนช่วยเลิก โดยประสานกับ รพ.สต. รพ.ชุมชน หรือ รพ.จังหวัด / ศูนย์ ได้