Logo

เราเกิดมาเพื่ออะไร และอะไรคือเป้าหมายของเรา

Mission

ขององค์กร สคล.(เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้) : มุ่งมั่นในการริเริ่ม พัฒนา พาทํา สนับสนุน เอื้ออํานวย การทํางานของสมาชิก (Member centric)

Vision

เป็นองค์กรภาคประชาสังคม ที่มีฐานเครือข่ายเข้มแข็ง สมาชิกเครือข่ายเป็นเสาหลักแก้ปัญหาในพื้นที่ เป็นที่ยอมรับ และมุ่งมั่นทําประโยชน์เพื่อ ส่วนรวมอย่างจริงจัง ไม่ย่อท้อ และมีความสุข

Slogan

พลังเครือข่าย สานสุขทั่วไทย ปลอดภัยปลอดเหล้า"

"พลังเครือข่าย คือ สมาชิกเครือข่ายงดเหล้าทั่วประเทศทุกระดับ ทุกประเภท ทุกเพศ ทุกวัย ที่มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเจ้าของปัญหามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาในพื้นที่ของตนเอง และขยายสมาชิกและพื้นที่งานออกไปอย่างกว้างขวาง ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ จนเกิดมีความสําเร็จเล็กๆ สะสมจนขยับเป็นความสําเร็จที่ใหญ่ขึ้น ทั้งด้าน ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มปัจจัยสร้าง ในหลากหลายบริบท ตั้งระดับปัจเจก ชุมชน อําเภอ จังหวัด ภูมิภาค ชาติ และนานาชาติ โดยมีความสามารถในการปรับตัวได้เร็วทันต่อสถาน การณ์ยกระดับพัฒนาไม่หยุดนิ่ง สร้างทายาทรุ่นต่อไป และมีการบริหารงานโปร่งใส มีธรรมาภิบาล เพื่อสู้กับภัยน้ําเมาได้อย่างยั่งยืนตลอดไป สานสุขทั่วไทยปลอดภัยปลอดเหล้า คือ ผลความสําเร็จของการทํางานของ พลังเครือข่าย ซึ่งเป็นผลรวมจากความพยายามร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่มีเจตนารมย์การทํางานร่วมกัน