โครงสร้างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ปี 2567

Logo
นายธีระ วัชรปราณี

นายกสมาคมฯ: นายธีระ วัชรปราณี

สมาคมเครือข่ายงดเหล้าและงดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

อาสงกรานต์

ประธานเครือข่าย: นายสงกรานต์ ภาคโชคดี

สมาชิกอาสาสมัครทั่วประเทศ

เครือข่ายงดเหล้า (Stop Drink Network)

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

ผู้อำนวยการสำนักงานฯ: นายธีระ วัชรปราณี

พี่ดำ

นายชัยณรงค์ คำแดง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานฯ

กลุ่มงานด้านสำนักงาน จัดซื้อและคลังสื่อ

ผู้จัดการศูนย์ประสานงาน ระดับภูมิภาค 9 แห่ง

1. ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

2. ภาคเหนือตอนล่าง 10 จังหวัด

3. ภาคอีสานตอนบน 11 จังหวัด

4. ภาคอีสานตอนล่าง 9 จังหวัด

5. ภาคกลาง กทม. 9 จังหวัด

6. ภาคตะวันตก 8 จังหวัด

7. ภาคตะวันออก 8 จังหวัด

8. ภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด

9. ภาคใต้ตอนล่าง 7 จังหวัด

ผู้จัดการโครงการส่วนกลาง

Avatar

นายสุวรรณกิตต์ บุญแท้

Avatar

นส.พิมพ์มณี เมฆพายัพ

Avatar

นายธิติ ภัทรสิทธิกฤต

Avatar

นส.อภิศา มะหะมาน

Avatar

นางมาลัย มินศรี

Avatar

นายวิษณุ ศรีทะวงศ์

Avatar

นส.ละออ นาสมบูรณ์

Avatar

นางปุณนภา เอมวัฒนา

Avatar

นส.สมรุจี สุขสม

Avatar

นายธีร์ธรรม วุฒิวัตรชัยแก้ว

กลุ่มสื่อสารและประชาสัมพันธ์

Avatar

นส.กนิษฐา ติ้ววงศ์

Avatar

นายยงยุทธ ยอดจารย์

โครงการที่ดำเนินงานประจำปี 2567

 • 1
  งานบุญประเพณีท่องเที่ยวปลอดเหล้าปลอดภัย
 • 2
  ชุมชนคนสู้เหล้า, ชุมชนช่วยเลิก, ชรมคนหัวใจเพชร
 • 3
  การสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายและนโยบาย
 • 4
  งานพัฒนาศักยภาพประชาคมงดเหล้าจังหวัดและอำเภอบูรณาการ
 • 5
  งานโพธิ์สัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า
 • 6
  ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย
 • 7
  ปลูกพลังบวกปฐมวัยหนูน้อยใจเข็มแข็ง
 • 8
  งานบวชสร้างสุขและเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม
 • 9
  เครือข่ายเยาวชน YSDN (Young stronge and development network)
 • 10
  งานพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยง
 • 11
  งานโรงเรียนคำพ่อสอน ครูดีไม่มีอบายมุข
 • 12
  งานพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน
 • 13
  SDN Futsal No-L Club
 • 14
  กีฬา ดนตรี ศิลปะวัฒนธรรม จิตอาสาสำหรับเยาวชน
 • 15
  งานเทศกาลอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์และเครือข่ายผู้ประกอบการฯ
 • 16
  งานพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ
 • 17
  งานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ Movendi International